شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

.:TSETMC:. :: شرکت مدیریت فناوری بورس تهرانPSB is being developed by Pooya Paridel.

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 79,366.501054.39
شاخص كل (هم وزن) 13,020.30100.70
ارزش بازار 3,442,627.941 B
اطلاعات قیمت 94/12/22 12:51:14
تعداد معاملات 91,987
ارزش معاملات 4,128.373 B
حجم معاملات 1.459 B
94/12/22 10:50 اطلاعيه در خصوص نمادهاي معاملاتي كگاز،كگازح
94/12/22 10:26 بازگشايي نمادهاي معاملاتي لبوتان،شفن،وبهمن،شپارس
94/12/22 10:02 توقف نمادهاي معاملاتي وغدير،ولغدر،خنصير،ملت،كگاز،قنقشح،كگازح
94/12/22 09:10 اطلاعيه در خصوص حق تقدم استفاده نشده قنقشح،كگازح،خمهرح
94/12/22 09:09 توقف نماد معاملاتي شبندر
94/12/22 09:04 حراج مجدد نمادهاي معاملاتي غشان،دعبيد
94/12/22 08:11 توقف نمادهاي معاملاتي كبافق،خگستر،سخزر
94/12/19 12:23 توقف نماد معاملاتي لبوتان
نماد قیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
وبملت – بانك ملت 2,415 2.11 2,410 1.9 2,357 2,453 2,992 46.219 M 111.620 B
وبصادر – بانك صادرات ايران 1,091 0.65 1,081 (0.28) 1,078 1,110 4,127 80.864 M 88.240 B
ورنا – سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ 2,993 4.91 2,995 4.98 2,920 2,995 2,963 75.160 M 224.955 B
خكاوه – سايپا ديزل‌ 1,968 4.68 1,974 5 1,912 1,974 1,470 26.385 M 51.928 B
فاذر – صنايع‌ آذرآب‌ 5,411 1.56 5,430 1.91 5,330 5,539 2,005 27.963 M 151.316 B
بفجر – پتروشيمي فجر 15,640 2 15,526 1.26 15,250 16,000 1,469 3.587 M 56.094 B
شپنا – پالايش نفت اصفهان 3,280 (1.77) 3,250 (2.67) 3,220 3,370 1,683 39.995 M 131.178 B
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 15:50 79,366.50 1054.39 1.35 79,430.30 78,542
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 15:50 30,348.20 382.01 1.27 30,394.10 30,054.20
شاخص كل (هم وزن) 15:50 13,020.30 100.70 0.78 13,034.30 12,951.80
شاخص قيمت (هم وزن) 15:50 10,927.40 74.60 0.69 10,949.10 10,879.90
شاخص آزاد شناور 15:50 90,366.60 1414.60 1.59 90,426.50 89,313.50
شاخص بازار اول 15:50 55,828.60 960.57 1.75 55,859.30 55,081.70
شاخص بازار دوم 15:50 171,850.90 970.94 0.57 172,238.60 171,065.50
نماد قیمت پایانی تاثیر
همراه 37,915 117.25
فولاد 1,442 116.79
وغدير 2,666 92.86
فملي 1,852 84.48
رمپنا 9,431 81.98
واميد 1,951 62.52
وپاسار 1,285 61.17
گروه ارزش بازار تعداد معاملات حجم معاملات ارزش معاملات
34-خودرو 191,838.306 B 12,827 203.056 M 486.679 B
57-بانكها 426,926.109 B 17,836 305.749 M 478.820 B
13-كانه فلزي 143,287.382 B 4,121 118.660 M 264.627 B
27-فلزات اساسي 272,228.543 B 6,850 149.027 M 245.989 B
28-محصولات فلزي 22,495.040 B 2,910 34.371 M 194.165 B
23-فراورده نفتي 206,427.537 B 4,083 50.910 M 173.330 B
43-مواد دارويي 127,165.388 B 1,909 22.422 M 155.519 B
تاریخ ارزش بازار
94/12/16 3,373,623.542 B
94/12/15 3,369,026.319 B
94/12/12 3,352,098.163 B
94/12/11 3,354,172.281 B
94/12/10 3,352,828.768 B
94/12/9 3,361,178.016 B
94/12/8 3,382,632.653 B
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
13-كانه فلزي 16:00 11,177.70 522.80 4.91 11,177.70 10,820.60
20-محصولات چوبي 16:00 30,313.60 1374.19 4.75 30,313.60 28,939.40
27-فلزات اساسي 16:00 27,029.50 1025.99 3.95 27,029.50 26,535.40
74-فني مهندسي 16:00 868.90 32.90 3.94 868.90 836.20
31-دستگاههاي برقي 16:00 458,144.30 16725.36 3.79 458,144.30 442,478.10
32-وسايل ارتباطي 16:00 3,636.40 104.40 2.96 3,640 3,530.50
38-قند و شكر 16:00 4,884.30 (155.40) (3.08) 5,024.20 4,884.30
نماد قیمت پایانی
كگل 2,123 5
خمحركه 2,883 4.99
كگاز 3,479 4.98
خمهر 2,552 4.98
فخوز 2,371 4.96
كچاد 2,903 4.95
كنور 1,802 4.95
نماد قیمت پایانی
فروس 2,004 (4.98)
قشهد 3,962 (4.87)
قهكمت 2,718 (4.7)
شسينا 15,278 (4.58)
قشكر 1,956 (4.4)
قنيشا 1,439 (4.39)
قصفها 5,381 (4.25)
نماد آخرین معامله
فجام 13,304 4.98
خمحور 1,499 4.97
دروز 5,340 4.95
تپمپي 2,592 4.94
غمهرا 11,197 4.9
پسهند 2,788 4.5
خپويش 22,576 4.33
نماد آخرین معامله
ثاژن 5,615 (5.46)
وصنا 2,082 (5.36)
سقاين 14,249 (4.98)
دفارا 13,849 (4.97)
فجر 7,634 (4.94)
كدما 8,012 (4.89)
قنقش 6,571 (4.85)
نماد قیمت پایانی
فخوزح 1,441 10
ركيشح 2,010 6.91
كگازح 2,662 10
والبرح 3,139 1.42
كنورح 984 9.94
سپاهاح 435 8.48
خمهرح 1,377 9.98
نماد قیمت پایانی
نماد قیمت ارزش
نماد قیمت حجم ارزش تعداد
رمپنا 9,526 13.022 M 124.045 B 205
خپارس 1,979 39.376 M 77.926 B 587
مسبز9711 1,000,000 70,000 70.000 B 7
ومعادن 1,421 40.143 M 57.043 B 454
فولاد 1,442 30.620 M 44.154 B 408
كنور 1,802 22.321 M 40.223 B 254
منفت9810 1,000,100 38,501 38.505 B 4
نماد قیمت حجم ارزش تعداد
خساپا 2,474 15.074 M 37.292 B 169
سماه951 451,527 45,780 20.671 B 1
سمانك954 892,793 12,560 11.213 B 1
سمانك951 1,299,294 4,690 6.094 B 1
سمانك952 1,292,580 4,690 6.062 B 1
سفانو 4,973 458,878 2.282 B 18
تيپيكو 6,885 296,590 2.042 B 10
نماد تاریخ تعدیل شده قبل از تعدیل
دعبيد 1394/12/19 6,284 6,584
ولصنم 1394/12/17 1,218 1,378
وبهمن 1394/12/17 1,192 1,392
پكوير 1394/12/15 9,331 12,081
وسپه 1394/12/12 955 1,405
ثمسكن 1394/12/12 1,144 1,319
شيران 1394/12/8 4,222 4,732
نماد تاریخ سهام جدید سهام قبلی
وصندوق 1394/12/22 27.000 B 14.400 B
وبهمن 1394/12/22 2.750 B 2.420 B
شپارس 1394/12/17 400.000 M 100.000 M
پكوير 1394/12/16 700.000 M 200.000 M
وسپه 1394/12/15 5.382 B 3.588 B
پكوير 1394/12/12 200.000 M 700.000 M
شنفت 1394/12/12 1,000.000 M 750.000 M
نماد ارزش بازار تغییر
همراه 151,660 B 5,120.000 B
فولاد 108,150 B 5,100.000 B
وغدير 122,849 B 4,055.040 B
فملي 80,377 B 3,689.000 B
رمپنا 94,310 B 3,580.000 B
واميد 58,530 B 2,730.000 B
وپاسار 64,764 B 2,671.200 B
نماد تعداد حجم ارزش ارزش بازار
همراه2 1 7.874 M 299.999 B 152,400 B
والبر2 1 62.735 M 299.999 B 12,434 B
ورنا 2,963 75.160 M 224.955 B 8,979 B
فاذر 2,005 27.963 M 151.316 B 5,411 B
شپنا 1,683 39.995 M 131.178 B 65,600 B
رمپنا 1,874 12.482 M 117.715 B 94,310 B
بترانس 881 8.638 M 116.937 B 20,307 B
نماد تعداد حجم ارزش ارزش بازار
وبصادر 4,127 80.864 M 88.240 B 63,060 B
وتجارت 3,560 76.693 M 90.480 B 53,926 B
ورنا 2,963 75.160 M 224.955 B 8,979 B
فولاد2 1 75.000 M 103.050 B 103,050 B
فولاد 1,649 69.321 M 99.960 B 108,150 B
والبر2 1 62.735 M 299.999 B 12,434 B
كگل 1,387 52.707 M 111.898 B 50,952 B
نماد ارزش بازار تغییر
فجام 507 B 80.000 M
تپمپي 815 B 330.000 M
غمهرا 374 B 350.000 M
خعتبار 720 B 400.000 M
دروز 1,187 B 466.560 M
ديران 818 B 480.000 M
داسوه 4,593 B 750.000 M
وضعیت بازار بسته
شاخص کل 810.30(0.80)
ارزش بازار اول و دوم 552,503.190 B
اطلاعات قیمت 94/12/22 15:15:25
تعداد معاملات 33,978
ارزش معاملات 2,985.470 B
حجم معاملات 647.920 M
94/12/22 16:53 عرضه اوليه سهام شركت توليد نيروي برق دماوند در نماد دماوند1
94/12/22 14:53 پذيره نويسي سهام دردست انتشارشركت بيمه زندگي خاورميانه (درشرف تأسيس)
94/12/22 14:14 عرضه يکجاي سهام مديريتي غيرکنترلي شرکت پتروشيمي کازرون (کازرو4)
94/12/22 14:10 عرضه يکجاي سهام مديريتي غيرکنترلي شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت4)
94/12/22 13:13 عرضه يکجاي سهام كنترلي شرکت توليد نيروي برق سبز منجيل (سهامي عام)
94/12/22 13:09 عرضه يکجاي سهام مديريتي غيرکنترلي شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه(ثباغ4)
94/12/22 12:26 اطلاعيه بسيار مهم درخصوص تمديد جلسه معاملات عمده بازار اول فرابورس ايران
94/12/22 12:12 پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده شرکت صنايع پتروشيمي زنجان (زنجانح1)
نماد قیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
دي – بانك دي 1,930 4.89 1,932 5 1,905 1,932 4,244 86.369 M 166.729 B
شتران – پالايش نفت تهران 5,165 (4.99) 5,165 (4.99) 5,165 5,165 631 4.433 M 22.896 B
ثتران – سرمايه گذاري مسكن تهران 1,890 (2.28) 1,843 (4.71) 1,840 1,977 1,894 18.273 M 34.530 B
پترول – گروه پتروشيمي س. ايرانيان 1,639 2.82 1,630 2.26 1,588 1,670 2,020 35.179 M 57.658 B
شاوان – پالايش نفت لاوان 13,849 (3.67) 13,659 (4.99) 13,659 14,550 1,594 3.555 M 49.233 B
سمگا – گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 3,795 0.08 3,780 (0.32) 3,750 3,831 747 5.012 M 19.018 B
حكمت – بانك حكمت ايرانيان 1,333 0.6 1,321 (0.3) 1,312 1,360 945 11.479 M 15.299 B
تاریخ ارزش بازار
94/12/16 562,551.583 B
94/12/15 565,125.074 B
94/12/12 563,001.277 B
94/12/11 567,109.072 B
94/12/10 569,157.839 B
94/12/9 575,259.111 B
94/12/8 575,195.013 B
نماد قیمت پایانی تاثیر
شتران 5,165 (3.18)
مارون 35,090 (2.5)
پترول 1,639 1.32
شاوان 13,849 (0.89)
دي 1,930 0.84
ميدكو 2,756 (0.77)
وكوثر 1,511 0.62
نماد قیمت پایانی
ساينا 2,184 5
كرمان 12,191 5
افرا 5,362 4.99
دسانكو 3,197 4.99
كي بي سي 6,133 4.95
وگستر 1,130 4.92
ارفع 1,834 4.92
نماد قیمت پایانی
تسه9301 729,794 (5)
شتران 5,165 (4.99)
قچار 2,887 (4.53)
تسه9302 775,535 (4.3)
شاوان 13,849 (3.67)
قشير 2,950 (3.28)
ثتران 1,890 (2.28)
نماد آخرین معامله
تسه9311 865,000 4.52
ثپرديس 6,800 3.22
غمينو 4,299 1.87
تسه9402 850,000 1.86
تسه9305 830,000 1.77
تسه9306 837,500 1.77
تسه9312 845,000 1.71
نماد آخرین معامله
تسه9406 800,001 (4.72)
تسه9309 785,226 (4.59)
بپاس 2,825 (4.46)
تسه9411 824,000 (3.51)
شتوكا 3,671 (3.5)
ثعمرا 2,770 (3.32)
تسه9404 810,001 (3.22)
نماد قیمت پایانی
تبريز97 1,010,000 0.85
نارنج 1,000,000 0
صبصير2 1,000,000 0
صمپنا2 1,000,000 0
كرج97 1,000,000 0
گلگهر1 1,007,011 (0.14)
صايتل2 1,013,290 (0.06)
نماد قیمت حجم ارزش تعداد
صدانا98 1,000,000 65,000 65.000 B 2
دسانكو 3,197 15.621 M 49.941 B 1689
ساينا 2,184 19.876 M 43.409 B 2088
اعتماد 12,555 2.944 M 36.962 B 30
ومدكو2 1,000,002 28,960 28.960 B 3
صمگا 1,038,171 26,116 27.113 B 1
پرشيا 1,035,476 20,000 20.710 B 2
نماد قیمت حجم ارزش تعداد
شتران 5,165 8.074 M 41.700 B 121
صمگا 1,038,200 40,000 41.528 B 1
سمگاح 3,500 5.882 M 20.588 B 1
اخزا2 898,990 14,260 12.820 B 1
اخزا3 888,000 12,000 10.656 B 1
صمگا 1,048,000 10,000 10.480 B 1
شاوان 13,659 731,500 9.992 B 27
نماد تاریخ تعدیل شده قبل از تعدیل
كمرجان 1394/12/4 4,762 4,996
اتكام 1394/11/11 1,609 1,809
ثپرديس 1394/11/4 3,857 4,804
ثتران 1394/11/4 1,194 1,320
ثغرب 1394/10/27 1,644 1,881
ثرود 1394/10/27 1,300 1,577
آ س پ 1394/10/12 1,032 1,162
نماد تاریخ سهام جدید سهام قبلی
كپرور 1394/12/17 360.000 M 180.000 M
تسه9411 1394/12/1 636,291 612,810
سمگا 1394/11/26 2.000 B 800.000 M
چپارس 1394/11/20 1.316 B 506.000 M
تسه9410 1394/11/6 612,810 628,818
ولبهمن 1394/10/27 800.000 M 600.000 M
دي 1394/10/5 6.400 B 5.000 B
نماد ارزش بازار تغییر
پترول 32,780 B 900.000 B
دي 12,352 B 576.000 B
وكوثر 9,066 B 420.000 B
شپاس 6,496 B 298.200 B
بپاس 6,036 B 275.562 B
توريل 4,880 B 200.000 B
حسينا 6,400 B 196.058 B
نماد تعداد حجم ارزش ارزش بازار
ميدكو2 2 219.900 M 615.720 B 61,600 B
اخزا3 47 211,774 186.523 B 8,808 B
دي 4,244 86.369 M 166.729 B 12,352 B
اخزا2 123 180,517 161.541 B 8,949 B
ومدكو2 112 133,086 133.094 B 2,000 B
هرمز 3,695 75.246 M 121.721 B 24,270 B
تبريز972 1 105,000 105.000 B 2,000 B
نماد تعداد حجم ارزش ارزش بازار
ميدكو2 2 219.900 M 615.720 B 61,600 B
دي 4,244 86.369 M 166.729 B 12,352 B
هرمز 3,695 75.246 M 121.721 B 24,270 B
پترول 2,020 35.179 M 57.658 B 32,780 B
ثتران 1,894 18.273 M 34.530 B 1,890 B
كوثر2 1 13.800 M 38.543 B 3,910 B
حكمت 945 11.479 M 15.299 B 5,332 B
نماد ارزش بازار تغییر
تسه9404 805 B 632.586 M
تسه9407 425 B 735.261 M
شتوكا 266 B 1.120 B
غمينو 340 B 1.127 B
كمرجان 86 B 1.680 B
اتكام 2,497 B 3.100 B
تسه9303 689 B 3.277 B
Posted in دسته‌بندی نشده and tagged .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *